ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ

 
ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี    ครุศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกการประถมศึกษา (โครงการครุทายาท) วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

- ระดับปริญญาโท   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                          วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน

-  5 มิถุนายน พ.ศ.2538     ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

- 29 มิถุนายน พ.ศ.2544    ตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี

                                    และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
- 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546  ตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี
-                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

- 18 ธันวาคม พ.ศ.2551     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
- 26 ธันวาคม พ.ศ.2561     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมมาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
- 11 ตุลาคม พ.ศ.2564      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                    ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-
^