ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติและผลงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ

 
ประวัติการศึกษา
            ปริญญาตรี   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  วิทยาลัยครูจันทรเกษม
            ปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
13 สิงหาคม พ.ศ.2527 -  อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านเสรียง  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สังขะ  จังหวัดสุรินทร์
16 พฤษภาคม พ.ศ.2534 -  อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดปราจีนบุรี
16 พฤษภาคม พ.ศ.2538 -  ศึกษานิเทศ 6  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
16 ตุลาคม พ.ศ.2539 -  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนผาสุก  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2542    -  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2  ตุลาคม พ.ศ.2552 -  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ 
27 ตุลาคม พ.ศ.2559 - ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
            -  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
            -  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
            -  เหรียญจักรพรรดิมาลา
เบอร์โทรศัพท์
            -  
02-539-8197  
^