โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Interavtive Whiteboard

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Interavtive Whiteboard
     โรงเรียนจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Interavtive Whiteboard  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง มัลติมีเดีย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) มี นางมาตา แก้วเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี มีคณะครูกลุ่มงาน  ICT ของโรงเรียนเป็นวิทยากร  โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์นำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ชมภาพกิจกรรมfile 9067094731

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^