บุคลากรโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวเขมณิจ อ่ำแห

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวสุนิษา บัวสง

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายณัฐพัชร ป้อมหิน

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะครูสายชั้นอนุบาล

 • thumbnail

  นางสาววาสนา ตั้งเศวตชัย

  หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

 • thumbnail

  นางสาว วิไล ดวงดี

  รองหัวหน้าสายชั้นอนุบาล

 • thumbnail

  นางสาวน้ำทิพย์ ปิยะนิรันดร์กุล

  ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

 • thumbnail

  นางสาว ณัฐริกา อับดุสลาม

  ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

 • thumbnail

  นางสาว วิไล ดวงดี

  ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

 • thumbnail

  นางเยาวภา กลิ่นจันทร์

  ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

 • thumbnail

  นางพนารัตน์ จารีตพิทยา

  ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

 • thumbnail

  นางสาว ทิพย์ลดา เพชรจุล

  ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

 • thumbnail

  นางสาว วาสนา ตั้งเศวตชัย

  ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาว เบญจมาศ บริบูรณ์

  ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

 • thumbnail

  นางสาวทิวาวรรณ สังข์ภิรมย์

  ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

 • thumbnail

  นางสาว ไอลดา มูฮำหมัดยูโซะ

  ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

 • thumbnail

  นางสาว ภัคภร สมมิตร

  ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4 (MEP)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางสาวละอองดาว แสงเพชร

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางสาวปรางค์ทิพย์ ม่วงอ่อน

  รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางสาวประภัสสร นรวรรณ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

 • thumbnail

  นางสาวภัทธรินทร์ นิลสระคู

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

 • thumbnail

  - ว่าง -

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

 • thumbnail

  นางสาวละอองดาว แสงเพชร

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

 • thumbnail

  - ว่าง -

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวปรางค์ทิพย์ ม่วงอ่อน

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายชญานนท์ โพธิจันทร์

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล

  ครูพิเศษ

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นางสาวปวีณา โค้วจำรัส

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี

  รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 • thumbnail

  นายทินภัทร ฉลาดคิด

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

 • thumbnail

  นางสาวปวีณา โค้วจำรัส

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวณปภัช สุขเกษม

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 (MEP)

 • thumbnail

  นางสุปรียา สว่างศรีสกุล

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายพงศธร บุญชิต

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายสาธิต โคตรสงคราม

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นางบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง

  ครูพิเศษ

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  - ว่าง -

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นางยุพาพัชญ์ พรสุมามาลย์

  รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

 • thumbnail

  นางยุพาพัชญ์ พรสุมามาลย์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

 • thumbnail

  นางสาวธนพร วรบุตร

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

 • thumbnail

  นางปุณยนุช วงค์ศรี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

 • thumbnail

  นางชุติมา ทิพวาที

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา จันทมิฬ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวหรรษา รอดนิตย์

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายธนพล ตันตระกูล

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิง จิราภรณ์ โอภาสภาณุเมศ

  ครูพิเศษ

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  นางสาวเบญจพร นาคอ้าย

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  นางสาวชฎานุช ปุเรตัง

  รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  นางสาวเบญจพร นาคอ้าย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

 • thumbnail

  นางวราลักษณ์ เต็มสิทธ์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา ยืนยง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

 • thumbnail

  นางสาวประภากร อ่ำวิลัย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวชฎานุช ปุเรตัง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายพีรวัฒน์ มักสัน

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายวรรงค์ ดานาคแก้ว

  ครูพิเศษ

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวอุมาพร บุญเปียก

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นายวรเดช สังวาลย์น้อย

  รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นางนฤมล เจียรวิจิตร

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

 • thumbnail

  นางสาวอุมาพร บุญเปียก

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

 • thumbnail

  นายวรเดช สังวาลย์น้อย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

 • thumbnail

  ส.ท. ณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธิ์

  ครูประจำชั้นสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

 • thumbnail

  นายณัฐดนัย เดชมา

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวพิชญาภา กัลยา

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 (MEP)

 • thumbnail

  นายเมย์ เนาวรัตน์

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายเส็ง บุดดา

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช

  ครูพิเศษ

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • thumbnail

  นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • thumbnail

  นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน

  รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 • thumbnail

  นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 • thumbnail

  นางมยุรี เหลืองสินศิริ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 • thumbnail

  นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

 • thumbnail

  นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายธีระวัฒน์ ดอนอืนอาจ

  ครูพิเศษ

คณะครูพิเศษและครูชาวต่างประเทศ

 • thumbnail

  Mr.Ian Stuart Jones

  English Teacher MEP Prathom 1

 • thumbnail

  Mr. Jonathan David French

  English Teacher MEP Prathom 5-6

 • thumbnail

  Miss Kristine Egmin Caroy

  English Teacher (EC Kindergarten 1 - 3 and Prathom 1 and 2)

 • thumbnail

  Miss Ana D. Gabaran

  Mathmatics and Health MEP Teacher

 • thumbnail

  Mr. Luis IV PacatangPichon

  Science MEP Teacher

 • thumbnail

  Miss July Cristine Piala Quiban

  MEP Teacher Kindergarten 2

 • thumbnail

  Miss Djoanna Marie Anastacio Gregorio

  MEP Teacher Kidergarten 3

 • thumbnail

  Mr. Cliff Ryan Gustilo Yanong

  MEP Mathematics and Health Teacher

 • thumbnail

  Mr. James Natinga Padayhag

  MEP English Teacher

 • thumbnail

  Miss Deny Lane Graida Canon

  MEP Mathematics and Health Teacher

 • thumbnail

  Mr.Romanie Amiel Abuyog

  English Conversation Teacher

 • thumbnail

  Miss Jasmin Rillera Segundo

  English Conversation Teacher

 • thumbnail

  Mr.Jorg Zwiebler

  MEP English and Science Teacher

บุคลากรสนับสนุนการสอน

 • thumbnail

  นายอุระ เบ็ญจรุณ

  ลูกจ้างประจำ - นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางปรีดา เบ็ญจรุณ

  ลูกจ้างประจำ - นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายณรงค์ น้ำดอกไม้

  ลูกจ้างชั่วคราว - เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล แสนอ่อน

  ลูกจ้างชั่วคราว - เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายศุภโชค เย็นร่มไทร

  ลูกจ้างชั่วคราว - เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางธิดารัตน์ ทองรอด

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1

 • thumbnail

  นางสาวอรัญญา ติดตารัมย์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2

 • thumbnail

  นางสาวลำพัน คนยืน

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3

 • thumbnail

  นางสาวนพรัตน์ สุขลิ้ม

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1

 • thumbnail

  นางสาวนาฎรดา แสงทอง

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2

 • thumbnail

  นางสาวนุชสรา ปาวรีย์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3

 • thumbnail

  นางเกษสุดา เครือพันธ์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 (MEP)

 • thumbnail

  -

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1

 • thumbnail

  นางสาวน้ำอ้อย ธรรมรักษ์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2

 • thumbnail

  นางสาวสายทิพย์ แซ่ตั้ง

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ วรจิตต์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวติ๋ว แผ่นทอง

  ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ เกาไศยนันท์

  ลูกจ้างชั่วคราว - นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางสาววรรณา แนวนารี

  ลูกจ้างชั่วคราว - นักการภารโรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา ยืนยง

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางนฤมล เจียรวิจิตร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางมยุรี เหลืองสินศิริ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางยุพาพัชญ์ พรสุมามาลย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจารุฉันท์ ประดับสีห์วสุ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางปุณยนุช วงค์ศรี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวละอองดาว แสงเพชร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางปัทมา เทศประเสริฐ

  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 • thumbnail

  นางสาวอรอนงค์ บุตรแสน

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางชุติมา ทิพวาที

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายณัฐดนัย เดชมา

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางเสาวนีย์ สนหอม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธนพร วรบุตร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปวีณา โค้วจำรัส

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร

  ครู

 • thumbnail

  นายวรเดช สังวาลย์น้อย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปรางค์ทิพย์ ม่วงอ่อน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายเมย์ เนาวรัตน์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ไม่มี

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวเบญจพร นาคอ้าย

  ครู

 • thumbnail

  นายพงศธร บุญชิต

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวชุติมา จงใจงาม

  ครู

 • thumbnail

  สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธิ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวภัทธรินทร์ นิลสระคู

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายทินภัทร ฉลาดคิด

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวอุมาพร บุญเปียก

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวประภัสสร นรวรรณ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางชนิษฐ์ภาณ์ ไชยพรหม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวณปภัช สุขเกษม

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ดอนพลก้อม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายยุทธชัย แก้วพิลา

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายพีรวัฒน์ มักสัน

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายชญานนท์ โพธิจันทร์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายสาธิต โคตรสงคราม

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายธนพล ตันตระกูล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวเวฬุรีย์ ปรางจันทร์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวรรงค์ ดานาคแก้ว

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายเส็ง บุดดา

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช

  ครู

 • thumbnail

  นางอุบล กุลวิจิตรรังสี

  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราภรณ์ โอภาสภาณุเมศ

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวกนกกร ฉัตรหิรัญเลิศ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวหรรษา รอดนิตย์

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวอารีย์รัตน์ ศรีคง

  ครู (ภาษาอังกฤษ)

 • thumbnail

  นางสาวชฎานุช ปุเรตัง

  ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ)

 • thumbnail

  นางสาวพิชญาภา กัลยา

  ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล

  ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ)

 • thumbnail

  นางสาวบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุปรียา สว่างศรีสกุล

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นายวรเดช สังวาลย์น้อย

  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานสภานักเรียน , งานปกครองนักเรียน , งานประชาธิปไตยในโรงเรียน)

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา ยืนยง

  ครู (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

 • thumbnail

  นายสาธิต โคตรสงคราม

  พนักงานราชการ (งานชมรมกีฬาฟุตบอล - ฟุตซอล , งานลูกเสือ - เนตรนารี)

 • thumbnail

  นายธีรวัฒน์ ดอนอินอาจ

  พนักงานราชการ (งานชมรมมวยไทย , งานลูกเสือ - เนตรนารี)

 • thumbnail

  นายพีรวัฒน์ มักสัน

  ครูอัตราจ้าง (งานชมรมกายบริหาร , งานลูกเสือ - เนตรนารี)

 • thumbnail

  นายวรรงค์ ดานาคแก้ว

  ครูอัตราจ้าง (งานวงดุริยางค์ , ชมรมดนตรีสากล)

 • thumbnail

  นางสาวเวฬุรีย์ ปรางค์จันทร์

  ครูผู้ช่วย (งานวงดุริยางค์ , ชมรมดนตรีสากล)

 • thumbnail

  นายธนพล ตันตระกูล

  ครูผู้ช่วย (ชมรมดนตรีไทย)

 • thumbnail

  สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธิ์

  ครูผู้ช่วย (งานกิจกรรมหน้าเสาธง , ประชาธิปไตยในโรงเรียน)

 • thumbnail

  นางสาวศิริรัตน์ จันทบาล

  ครูผู้ช่วย (งานสภานักเรียน)

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาว เขมณิจ อ่ำแห

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์

  หัวหน้างานวัดและประเมินผล

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 • thumbnail

  นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายเจษฎาภรณ์ สุดานิช

  หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวประภัสสร นรวรรณ

  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 • thumbnail

  นางพนารัตน์ จารีตพิทยา

  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และงานควบคุมภายในสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายทินภัทร ฉลาดคิด

  หัวหน้างานระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา

 • thumbnail

  นางชุติมา ทิพวาที

  หัวหน้างานแผนงานและโครงการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายณัฐพัชร ป้อมหิน

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายณัฐพัขร ป้อมหิน

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสาธิต โคตรสงคราม

  หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายพิพรรธ ไกรวัฒนพงศ์

  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวเบญจพร นาคอ้าย

  หัวหน้างานอาหารกลางวันในสถานศึกษา

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราภรณ์ โอภาสภาณุเมศ

  หัวหน้างานโภชนาการ

 • thumbnail

  นางสาวธนพร วรบุตร

  หัวหน้างานอาหารเสริม (นม)

 • thumbnail

  นายวรเดช สังวาลย์น้อย

  หัวหน้างานระเบียบวินัยนักเรียน

 • thumbnail

  นายธีระวัฒน์ ดอนอินอาจ

  หัวหน้างานความปลอดภัยในสถานศึกษา

^