บุคลากรโรงเรียน

บุคลากรสนับสนุนการสอน

 • thumbnail

  นายอุระ เบ็ญจรุณ

  ลูกจ้างประจำ - นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางปรีดา เบ็ญจรุณ

  ลูกจ้างประจำ - นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายณรงค์ น้ำดอกไม้

  ลูกจ้างชั่วคราว - เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล แสนอ่อน

  ลูกจ้างชั่วคราว - เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายศุภโชค เย็นร่มไทร

  ลูกจ้างชั่วคราว - เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นางธิดารัตน์ ทองรอด

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1

 • thumbnail

  นางสาวอรัญญา ติดตารัมย์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 1/2

 • thumbnail

  นางสาวลำพัน คนยืน

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3

 • thumbnail

  นางสาวนพรัตน์ สุขลิ้ม

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1

 • thumbnail

  นางสาวนาฎรดา แสงทอง

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2

 • thumbnail

  นางสาวนุชสรา ปาวรีย์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3

 • thumbnail

  นางเกษสุดา เครือพันธ์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 (MEP)

 • thumbnail

  -

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1

 • thumbnail

  นางสาวน้ำอ้อย ธรรมรักษ์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2

 • thumbnail

  นางสาวสายทิพย์ แซ่ตั้ง

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ วรจิตต์

  ลูกจ้างชั่วคราว - พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวติ๋ว แผ่นทอง

  ลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ เกาไศยนันท์

  ลูกจ้างชั่วคราว - นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางสาววรรณา แนวนารี

  ลูกจ้างชั่วคราว - นักการภารโรง

^