บุคลากรโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายเมย์ เนาวรัตน์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  ไม่มี

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวเบญจพร นาคอ้าย

  ครู

 • thumbnail

  นายพงศธร บุญชิต

  ครู

 • thumbnail

  นายเส็ง บุดดา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  สิบโทณัฐดนัย สว่างเรืองฤทธิ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววชิรดา ปานแม้น

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายทินภัทร ฉลาดคิด

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวลัดดาวัลย์ จันดาหัวดง

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

^