บุคลากรโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวดวงฤทัย วิชัยรัตน์

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวณิชากานต์ บุญรุ่ง

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • thumbnail

  นายธนพล ตันตระกูล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวเวฬุรีย์ ปรางจันทร์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวรรงค์ ดานาคแก้ว

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกานต์ ขันทะสิทธิ์

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

^