บุคลากรโรงเรียน

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นางสาวปวีณา โค้วจำรัส

  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี

  รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา จีนบางช้าง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 • thumbnail

  นายทินภัทร ฉลาดคิด

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

 • thumbnail

  นางสาวปวีณา โค้วจำรัส

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา กุลธนาพงศ์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์พิชชา ฤทธิ์มนตรี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 (MEP)

 • thumbnail

  นางสาวณปภัช สุขเกษม

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 (MEP)

 • thumbnail

  นางสุปรียา สว่างศรีสกุล

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายพงศธร บุญชิต

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นายสาธิต โคตรสงคราม

  ครูพิเศษ

 • thumbnail

  นางบวรรัตน์ เหมือนเนื้อทอง

  ครูพิเศษ

^