รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายยุทธชัย แก้วพิลา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่งเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^