ประวัติ

ประวัติโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2529 มีชื่อแรกเริ่มก่อตั้งว่า โรงเรียนประถมบดินทรเดชา โดยการริเริ่มของ นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา ซึ่งในขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม ได้ปรารภกับ คุณจวงจันทร์ สิงหเสนี ถึงความต้องการขยายสถานศึกษาให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น

กาลต่อมา นางเจริญ สิงหเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณจวงจันทร์ สิงหเสนี ได้บริจาคที่ดินเป็นจำนวน 5 ไร่ 67 ตารางวา เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก และได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประถมบดินทรเดชา เป็น โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เพื่อเป็นที่ระลึกแก่บิดาของผู้บริจาคที่ดิน
ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูอาทรสุทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา ให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพลีลา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 และเมื่ออาคารเรียนชั่วคราวสร้างแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายมาตั้งที่บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน ในวันที่ 25 เมษายน 2531

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532  หม่อมราชวงศ์โอภาส กาญจนะวิชัย ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมเป็นจำนวน 68 ตารางวา เพื่อใช้เป็นทางออกของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา

ปีพุทธศักราช 2533 โรงเรียนทำการเปิดอาคารเรียนถาวรหลังแรก โดยให้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9 “ โดยมี คุณจวงจันทร์ สิงหเสนี และ คุณจับจิตต์ สิงหเสนีตุวินันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก

ปีพุทธศักราช 2537 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังที่ 2 ขนาด 18 ห้องเรียน ให้ชื่อว่า อาคารกาญจนาภิเษก โดยมีชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุม ชั้นที่ 2 เป็นห้องเรียนพิเศษ ชั้น 3 และ 4 เป็นห้องเรียนทั้งหมด

ปีพุทธศักราช 2547 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากการเคหะแห่งชาติ โดยการประสานงานจากคุณภูวนิดา คุนผลิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เป็นกรณีพิเศษ สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในวันฝนตก

ปีพุทธศักราช 2548 - 2552 นายสมาน ชื่นอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ริเริ่มปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพิเศษให้มีความทันสมัย ทั้งในและนอกอาคารเรียน อาทิ ห้องดนตรีสากล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ กระทั่งโรงเรียนได้รับการประเมินและผ่านการรับรองให้เป็น "โรงเรียนในฝัน" ตามโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน 

ปีพุทธศักราช 2553 - 2557 นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ริเริ่มให้โรงเรียนได้เข้าสู่มาตรฐานการเรียนแบบสากลมากขึ้น ปรับวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล และริเริ่มเปิดห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนกระทั่งถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมุ่งเป้าหมายให้โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  และได้พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความทันสมัย อาทิ ห้องเรียนรู้อาเซียน  ห้องพระยาแกลอรี่ ห้องสมุดพระราชปริยัติสุนทร รวมถึงพัฒนาหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) ใช้จัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน


ปีพุทธศักราช 2558 นางราตรี ศรีไพรวรรณ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้ำ จึงมีดำริให้จัดสร้างสระว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางน้ำให้กับนักเรียน โดยให้ชื่อว่า “สระว่ายน้ำศรีพระยา”

ปีพุทธศักราช 2561 นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมกีฬากลางแจ้ง และได้เห็นว่าสภาพของสนามกีฬารวมถึงภูมิทัศน์รอบ ๆ นั้นทรุดโทรม จึงได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬา ให้มีความสวยงาม นักเรียนและชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและทำกิจกรรมกลางแจ้ง อีกทั้งในปีพุทธศักราช 2563 ได้ดำเนินการจัดสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าโรงเรียนขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน

ปีพุทธศักราช 2563 โรงเรียนได้เพิ่มจำนวนห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 3  ห้องเรียน และ ห้องเรียน Mini English Program ชั้นอนุบาล 2 และ 3 ทำให้ห้องเรียนที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น  นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  จึงได้ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น เพิ่มขึ้นจำนวน 8 ห้องเรียน สร้างบนพื้นที่อาคารพละและอาคารสหกรณ์เดิม และดำเนินการแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2565 ในสมัย นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีพุทธศักราช 2564 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาดำเนินการปรับปรุงลานจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ริเริ่มการขอรับการจัดสรรงบประมาณโดย นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ และดำเนินการก่อสร้างในสมัย นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2565


ปัจจุบัน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,600 คน ตลอดเวลา 36 ปี มีผู้อำนวยการมาแล้วทั้งสิ้น 7 ท่าน

^