ประวัติ

ประวัติโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)

       
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2529 โดยการริเริ่มของ นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา  ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้ปรารภ กับ  คุณจวงจันทร์  สิงหเสนี   ถึงความต้องการขยายสถานศึกษาให้มีเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นและต่อ มาจึงได้รับบริจาคที่ดินจาก นางเจริญ สิงหเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณจวงจันทร์ สิงหเสนี จำนวน 5 ไร่  67 ตารางวา และ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532  หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก  68 ตารางวา  รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด  5  ไร่  1  งาน  35  ตารางวา

       
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ในระดับชั้นเด็กเล็ก  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูอาทรสุทธิวัฒน์   เจ้าอาวาสวัดเทพลีลาให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพลีลา   เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  มีนักเรียน   222   คน  ครู  9 คน และต่อมาเมื่ออาคารเรียนสร้างเสร็จ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ เลขที่ 70/8 ซอยคุณประสะนี แขวงวังทองหลาง   เขตวังทองหลาง  กรุงเทพ ฯ  10310  เมื่อวันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2531  จนถึงปัจจุบัน

       
โดยตั้งชื่อโรงเรียนตามนามของพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี ) ผู้เป็นบิดาของผู้บริจาคที่ดินคุณจวงจันทร์และคุณจับจิตต์ สิงหเสนี  ได้มอบทุนจำนวนหนึ่งตั้งมูลนิธิพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี)  และคุณหญิงประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุ่ม  สิงหเสนี)  ไว้เป็นสวัสดิการแก่บุคลากรและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน


ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ  1,600  คน ข้าราชการครู 57 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว  11 คน  ตลอดเวลา  30  ปีที่ผ่านมา  มีผู้บริหารทั้งสิ้น  5  คน

^