คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  หม่อมราชวงศ์ โอภาส กาญจนวิชัย

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  พระอาทรปริยัติกิจ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 • thumbnail

  พระมหาธีรกานต์ ฐานวฑฺโน

  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา

 • thumbnail

  รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร บุญเสริม

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ มีนะโยธิน

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นางประไพ เสนาบุญญฤทธิ์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นางสาว จินตนา สุขสำราญ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นางสาว เอื้องฟ้า สมบัติพานิช

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นาง วันเพ็ญ วันทนาศิริ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • thumbnail

  นาย ฐิติศักดิ์ ชาติการุณ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

 • thumbnail

  นางสุนิสา เปียประเสริฐ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

 • thumbnail

  นาย บุญเลิศ บุญนำเสถียร

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  ดาบตำรวจ สนั่น ปิยะนาจ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

 • thumbnail

  นางชนิษฐ์ภาณ์ ไชยพรหม

  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

 • thumbnail

  นาย สมบูรณ์ เสาวคนธ์

  กรรมการและเลขานุการ

^