คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  พระอาทรปริยัติกิจ

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • thumbnail

  พระมหาธีรกานต์ ฐานวฑฺโน

  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กรศาสนา

 • thumbnail

  นายวีรยุทธ มีนะโยธิน

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นายชูศักดิ์ เสนาบุญญฤทธิ์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นางภัทษร ภูมิศิริเจริญ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นางวิภา ตัณฑุลพงษ์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นาง วันเพ็ญ วันทนาศิริ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • thumbnail

  นางสาวชววรรณ พิทักษ์วนาวงษ์

  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

 • thumbnail

  นางสุนิสา เปียประเสริฐ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

 • thumbnail

  นาย บุญเลิศ บุญนำเสถียร

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  พันตำรวจโท เชาวฤทธิ์ เงินฉลาด

  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

 • thumbnail

  นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร

  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

 • thumbnail

  นายสนธยา สุวรรณแพทย์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นางสุรัตนา อดิพัฒน์

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • thumbnail

  นาง วรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์

  กรรมการและเลขานุการ

^