โครงการโรงเรียนสุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
 
คำประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต (ภาษาไทย) คำประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต (ภาษาอังกฤษ)
คำประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต (ภาษาจีน) พิธีประกาศเจตจำนงโรงเรียนสุจริต
 

การเปิดเผยข้อมูล OTA

ข้อมูลพื้นฐาน


การบริหารงาน


การบริหารงานงบประมาณ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การส่งเสริมความโปร่งใส


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


 
^