ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
- รายนาม  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 
3 ชื่อ  :   นายไพบูลย์ วงยะรา
ตำแหน่ง :  รักษาการครูใหญ่

พ.ศ.2530 - พ.ศ.2531 

5

ชื่อ  :   นางอุดมศิลป์  ศรีสมบูรณ์

ตำแหน่ง :  ครูใหญ่

พ.ศ.2531 - พ.ศ.2533 
2 ชื่อ  :   นายประยูร  สกุลกิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2533 - พ.ศ.2536
4 ชื่อ :   นายไพบูลย์  วงศ์ยะรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2536 - พ.ศ.2547
6 ชื่อ :   นายสมาน  ชื่นอิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2547 - พ.ศ.2552
1 ชื่อ :   นางราตรี  ศรีไพรวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
พ.ศ.2552 - พ.ศ.2559

ชื่อ :  นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

พ.ศ.2559 - 2564

ชื่อ : นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน

 
^