ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 MEP จำนวนที่เปิดรับ  1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร รับสมัครเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ 17  พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 v ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( โครงการพิเศษ MEP )ดำเนินการใช้วิธีประเมินความพร้อมของนักเรียน 4 ด้าน และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2565    หมายเหตุ ให้นำตัวนักเรียนไปในวันสมัครด้วย ประกาศรายชื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประเมินความพร้อมของนักเรียน 4 ด้าน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 – 12.00 น. v  ผู้สมัครที่มาหลังเวลา  09.15  น. ไม่มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความพร้อม/สัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว/รับเอกสาร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มอบตัว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 MEPของโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP จำนวนที่เปิดรับ  2 ห้องเรียน จำนวน 60 คน - รับจากนักเรียน อ.3 เลื่อนชั้น  จำนวน 21 คน - รับจากเด็กทั่วไป    จำนวน 39 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เด็กเกิด พ.ศ. 2558 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2558 2.เด็กเกิดพ.ศ. 2559 และต้องจบชั้นอนุบาลสูงสุด ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2559 ขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องธุรการ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) วันรับสมัคร วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 หมายเหตุ ให้นำตัวนักเรียนไปในวันสมัครด้วยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วันประเมินความพร้อม วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.00 น.v ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โครงการพิเศษ MEP ) ดำเนินการโดยใช้วิธี ประเมินความพร้อมของนักเรียน 4 ด้าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565รายงานตัว/รับเอกสาร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มอบตัว วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEPของโรงเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ขวบ)  
จำนวนเปิดรับสมัคร ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( 3 ขวบ ) จำนวน  90 คน คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  รับสมัครเด็กที่เกิดระหว่าง   วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่16 พฤษภาคม  2562 ขอรับใบสมัคร  อนุบาลปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 หมายเหตุ ให้นำตัวนักเรียนไปในวันสมัครด้วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 v ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดำเนินการใช้วิธีจับฉลาก วันจับฉลาก วันเสาร์ที่  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  รายงานตัว เวลา 08.00 น.  จับฉลาก เวลา 09.15 น. v  ผู้สมัครที่มาหลัง เวลา 09.15 น.  ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมผู้ปกครอง/รับเอกสาร เวลา 11.00 น.  มอบตัว วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30–16.30น. 

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3ขวบ) ของโรงเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ จำนวนที่เปิดรับ   จำนวน 70 คนคุณสมบัติของผู้สมัคร1.มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เด็กเกิด พ.ศ. 2558 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.25582.เด็กเกิดพ.ศ. 2559 และต้องจบชั้นอนุบาลสูงสุด ของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2559 ขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องธุรการ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) วันรับสมัคร วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก หมายเหตุ ให้นำตัวนักเรียนไปในวันสมัครด้วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก วันที่ 2 มีนาคม 2565  วันจับฉลาก วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 น. v ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการใช้วิธีจับฉลาก  รายงานตัว เวลา 08.00 น.  จับฉลาก เวลา 09.15 น.v  ผู้สมัครที่มาหลัง เวลา 09.15 น.   ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 5 มีนาคม 2565  ประชุมผู้ปกครอง/รับเอกสาร วันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.  มอบตัว วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30–16.30น

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน
รับสมัครนักเรียน ช่วงชั้นอนุบาลปีที่ 2,3 (ห้องปกติ)และอนุบาลปีที่ 3 (MEP)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (ห้องเรียนปกติและห้องเรียน MEP) ปี การศึกษา 2565 ขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  16 มีนาคม 2565 รับสมัครวันที่1- 16 มีนาคม 2565 โดยวิธีการสอบ/คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 วันสอบ/คัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 22 มีนาคม 2565 รายงานตัว/รับเอกสาร วันที่ 22 มีนาคม 2565 วันมอบตัว วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องงานการเงิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^