บุคลากรโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางชุติมา ทิพวาที

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายณัฐดนัย เดชมา

  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางเสาวนีย์ สนหอม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธนพร วรบุตร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปวีณา โค้วจำรัส

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปรียา พุ่มมีจิตร

  ครู

 • thumbnail

  นายวรเดช สังวาลย์น้อย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปรางค์ทิพย์ ม่วงอ่อน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มิเถาวัลย์

  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

^