ตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคล (ปพ.6)

โปรดกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบผลการเรียน
^